Tuesday, April 3, 2012

TAJUK Empat Perniagaan Antarabangsa

NOTA PENTING

4.1 DEFINISI DAN PERANAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

A. Definisi
Aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan antara sebuah negara dengan negara lain untuk tujuan mendapatkan keuntungan

B. Peranan

1.    Meningkatkan tukaran asing
Setiap barangan dan perkhidmatan yang dieksport akan membawa masuk pertukaran asing
Kemasukan ini akan menambahkan pendapatan negara dan mewujudkan kestabilan ekonomi

2.    Meluaskan pasaran
Keluaran yang mengalami lebihan dalam negara dipasarkan di peringkat antarabangsa  
Liputan pasaran bagi keluaran tersebut menjadi luas dan sasaran pasaran baru akan wujud  
Keadaan ini meningkatkan keuntungan syarikat tersebut atau botch juga menyebarkan risiko kerugian syarikat

3.    Meningkatkan guna tenaga
Semakin banyak jenis keluaran dieksport, jumlah pekerja yang diperlukan untuk aktiviti pengeluaran akan meningkat  
Keadaan ini mewujudkan peluang pekerjaan
Kesejahteraan ekonomi ke arah mencapai guna tenaga penuh akan tercapai

4.    Pemindahan teknologi
Perniagaan antarabangsa memerlukan sating bergantungan negara antara satu sama lain  
Penggunaan teknologi yang canggih hasil saling bergantungan membantu mengurangkan kos dan meningkatkan produktiviti

5.    Memperbaiki imbangan dagangan dan imbangan pembayaran
Perniagaan antarabangsa dapat mewujudkan lebihan imbangan dagangan dan imbangan bayaran melalui peningkatan jumlah eksport
Keadaan ini mewujudkan kestabilan ekonomi6.    Meningkatkan imej
Penglibatan dalam perniagaan antarabangsa mempamerkan imej perniagaan yang telah berkembang
Hubungan diplomatik yang erat dengan negara asing meningkatkan imej negara di dunia antarabangsa

    7. Mengatasi masalah kekurangan sumber bahan mentah
Perniagaan antarabangsa menyelesaikan masalah kekurangan bahan mentah di pasaran tempatan
Sumber bahan mentah yang banyak dan murah, mahir dan berkualiti boleh diperoleh di negara asing
Keadaan ini membantu mengurangkan kos.

8.    Mengeratkan hubungan dengan negara asing
Perniagaan antarabangsa melibatkan hubungan dua hala dan pelbagai hala antara negara
Saling kebergantungan yang diperlukan mewujudkan semangat kerjasama  Penyelesaian masalah mudah dilakukan dengan bantuan negara asing.

C. Sebab Berlakunya Perdagangan Antarabangsa

Faktor luaran

1.    Meluaskan pasaran
Terdapat lebihan keluaran dalam negara  
Syarikat tempatan terpaksa mencari pasaran baru di luar negara
Ini dapat membantu menyebarkan risiko kerugian syarikat

2. Perkongsian teknologi
Keperluan sating bergantungan antara dua negara menggalakkan perdagangan antarabangsa
Ini kerana teknologi, pengetahuan dan kepakaran dapat dikongsi bersama untuk mengatasi kelemahan masing-masing
Keadaan ini dapat meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos pengeluaran

3. Sumber pengeluaran
Kekurangan sumber pengeluaran di pasaran tempatan
Maka, syarikat tempatan mencari sumber yang murah dan banyak di negara asing
Sumber mahir dan berkualiti juga boleh didapati

4. Dasar kerajaan
Galakan kerajaan asing dari segi penyediaan tapak kilang dengan kemudahan infrastruktur yang lengkap  
Promosi pelaburan kerajaan dengan menawarkan status perintis, insentif dan lain-lain menggalakkan berlakunya perdagangan antarabangsa

5. Persekitaran
Kestabilan politik negara asing yang menjamin keselamatan nyawa dan harta menggalakkan pelaburan di negara tersebut  
Kedudukan geografi sesebuah negara yang strategik dapat menjimatkan kos pengangkutan bagi aktiviti import dan eksport
Kestabilan ekonomi negara asing yang menjamin peluang perniagaan juga menggalakkan pelaburan di negara tersebut

6. Blok perdagangan
Contoh: ASEAN menggalakkan aktiviti perniagaan antara negara anggota untuk kepentingan bersama  
Negara dalam kawasan pertumbuhan bekerjasama membangunkan kawasan serantau melalui kerjasama ekonomi, teknikal dan lain-lain

Faktor dalaman

1.    Peraturan dan halangan negara sendiri
Undang-undang kerajaan tempatan terlalu ketat  
Keadaan ini mendorong perniagaan dijalankan di negara asing yang lebih longgar peraturan  
Contoh: Pembukaan kilang kimia Jerman di China yang masih kekurangan undang-undang untuk mengawal masalah pencemaran persekitaran

2.    Permintaan sesuatu produk dari negara asing
Syarikat tempatan bertindak balas terhadap permintaan negara asing atas produk tempatan  
Dengan itu, pengeluaran ditingkatkan untuk dieksport ke negara berkenaan
Contoh: Penjualan kapal terbang perang MIG Soviet Union kepada Malaysia4.2 JENIS-JENIS PERNIAGAAN ANTARABANGSA

Jenis                              

Huraian
Import                        
Aktiviti menjual barangan dan perkhidmatan yang dibeli dari negara asing di pasaran tempatan  
Kegiatan ini mungkin membawa kepada imbangan bayaran defisit kerana ia mengakibatkan wang mengalir keluar negara  
Contoh: Malaysia membeli kapal terbang perang MIG Soviet Union untuk kegunaan dalam negara

Eksport                        
Aktiviti menjual barangan dan perkhidmatan tempatan ke pasaran asing  
Kegiatan ini mungkin membawa kepada imbangan bayaran lebihan kerana ia mengakibatkan wang mengalir masuk ke dalam negara
Contoh: Malaysia menjual minyak kelapa sawit kepada Soviet Union

Perkhidmatan                
Barang tidak boleh nampak yang boleh dieksport atau diimport  
Ia terdiri daripada kemahiran dan kepakaran yang dimiliki oleh sesebuah negara
Contoh: Khidmat jurulatih badminton dari Korea diimport ke Malaysia


Pembuatan                    
Aktiviti memproses dan mengeluarkan barang keperluan pengguna secara besar-besaran di kilang  
Aktiviti ini boleh dilakukan dengan cara membuka kilang secara sendiri di luar negara atau melalui cara usahasama    
Contoh: Syarikat Intel menubuhkan kilang di Malaysia dan menggunakan sumber pengeluaran dan kemudahan di Malaysia yang murah untuk mengeluarkan alat elektronik dan dieksport semula

Kontrak pengeluaran        
Pemberian kebenaran daripada syarikat asing untuk mengeluarkan dan memasarkan alat-alat komponen, barang separuh siap atau barang siap di pasaran tempatan dan pasaran asing
Syarikat asing akan memberi lesen untuk mengeluarkan dan memasarkan    alat-alat komponen, barang separuh siap atau barang siap  
Syarikat tempatan dikehendaki membayar royalti kepada syarikat asing tersebut
Francais                      
Pemberian kebenaran hak daripada francaisor kepada francaisi untuk menggunakan sebarang kepakaran pembuatan atau perkhidmatan, teknik pemasaran, cap dagang, paten dan sebagainya untuk mengeluarkan dan memasarkan produk  
Francaisor akan menyampaikan pengetahuan, imej, kepakaran pembuatan atau perkhidmatan dan teknik pemasaran kepada francaisi  
Francaisi akan membayar royalti kepada francaisor dan dibenarkan menggunakan nama syarikat dan menerima bantuan dari francaisor untuk memulakan perniagaan di sesuatu kawasan tertentu

Usahasama                  
Perikatan antara dua atau lebih syarikat yang bertujuan untuk mengeksport barang dan perkhidmatan ke pasaran antarabangsa  
Syarikat-syarikat akan berkongsi tanggungjawab dan kos
Keuntungan akan dibahagi mengikut jumlah pelaburan masing-masing

Perlesenan                    
Pemberian kebenaran oleh licensor kepada licensi untuk mengeluarkan atau memasarkan jenama produk atau perkhidmatannya bagi satu tempoh tertentu  
Licensor memberi hak menggunakan proses pengeluaran, cap dagang, paten. rahsia niaga dan sebagainya yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatannya kepada licensi
Licensi terpaksa membayar royalti kepada licensor

Pelaburan                      
Firma asing melakukan pelaburan dengan memiliki aset asing untuk mendapatkan pulangan kewangan  Ia dibahagi kepada pelaburan langsung dan pelaburan portfolio
1.  Pelaburan langsung:  
Firma asing melakukan pelaburan dengan memiliki firma tempatan  
Pemilikan ini membolehkan firma asing mempunyai kuasa mengawal firma tempatan  
Faktor yang mendorong pelaburan asing seperti ketiadaan sumber ash i di negara sendiri, keinginan untuk meningkatkan daya saingan kerana penyesuaian yang cepat terhadap keperluan di pasaran asing dan lain-lain
2.  Pelaburan portfolio
Firma asing melakukan pelaburan dengan membeli aset kewangan seperti bon, saham dan sebagainya yang diterbit oleh firma  tempatan
Tujuannya adalah untuk mendapat pulangan ke atas dana yang dilaburkan
Operasi serah kunci          
Syarikat asing merekabentuk, membina, menyiapkan kemudahan dan melatih pekerja tempatan untuk mengambil alih kemudahan yang dibina  
Apabila projek siap, syarikat asing akan menyerahkan kunci kemudahan kepada syarikat tempatan untuk mengendalikan kemudahan tersebut  
Yuran dan wang pendahuluan akan dikenakan ke atas syarikat tempatan yang terbabit dalam operasi tersebut kiR

4.3 EVOLUSI PERNIAGAAN ANTARABANGSA (Simcha Ronen 1986)

1. Era komersial (1500 1850)
Zaman penemuan kawasan baru sehingga berakhirnya revolusi industri di Eropah  
Zaman ini bermotif mencari kekayaan peribadi
Mengambil barangan dari negara asing dan menjual di negara sendiri dengan harga yang tinggi

2.    Era eksploratif (1850  1914)
Zaman selepas revolusi industri di Eropah sehingga sebelum meletusnya perang dunia yang pertama  
Zaman ini mementingkan konsep penjajahan, iaitu menjajah negara asing yang mempunyai kepentingan kepada penjajah
Kepentingan seperti perolehan sumber yang murah

3.    Era konsesi (1914 1945)
Zaman di mana pemerintah berada di peringkat yang lemah  Syarikat swasta menjalankan tanggungjawab sosial

4.    Era nasional (1945  1970)
Zaman di mana kebanyakan negara yang dijajah telah mencapai kemerdekaan masing-masing menerusi kesedaran di kalangan rakyatnya  
Zaman ini bermulanya globalisasi, di mana negara tidak lagi hanya mencari bahan mentah tetapi cuba memasarkan barangan siap mereka ke negara asing

4.4 KONSEP PENTING DALAM PERNIAGAAN ANTARABANGSA

Konsep                              

 Huraian

Dunia Tanpa Sempadan              
Perdagangan bebas yang tidak dibatasi oleh sempadan negara
Urusan eksport dan import boleh berlaku tanpa halangan dari segi tarif dan bukan tarif  
Wujud apabila terdapat persepakatan antara negara yang terlibat untuk melaksanakan konsep ini

Pasaran Menimbul        
Kawasan yang baru dikenalpasti mempunyai keadaan ekonomi yang mampu menyediakan pasaran bagi pengeluaran dunia dan perniagaan antarabangsa  
Ia memberi peluang kepada syarikat untuk memasukinya  
Wujud disebabkan perubahan dasar pemerintah seperti dasar membuka pintu perdagangan    
Contoh: Negara sedang membangun seperti China dikenalpasti sebagai pasaran menimbul kerana peningkatan perdagangannya di peringkat dunia

Selatan-selatan            
Suruhanjaya negara-negara membangun yang ditubuhkan untuk melindungi kepentingan negara-negara berkenaan  
Ia memberi perlindungan dari segi memperbaiki keadaan ekonomi, mengatasi masalah harga bahan mentah, menjelaskan hutang kepada negara maju clan lain-lain

Globalisasi                  
Proses di mana syarikat-syarikat dari negara-negara berlainan menjadi satu sistem perniagaan yang bergantungan antara satu sama lain
Produk yang sama dipasarkan di pasaran global dengan hanya melakukan sedikit peerubahan untuk menyesuaikannya dengan negara berkenaan bagi tujuan meningkatkan untung dan mencapai kelebihan daya bersaing.

Kebaikan amalan konsep globalisasi
1. Meningkatkan pertukaran asing
2.  Meluaskan pasaran
3.  Meningkatkan guna tenaga
4.  Pemindahan teknologi
5.  Mengatasi imbangan dagangan dan imbangan pembayaran defisit
6.  Meningkatkan imej
7.  Mengatasi masalah kekurangan sumber bahan mentah
8. Mengeratkan hubungan dengan negara asing


Lokalisasi                
Usaha mengubah subsidiari daripada organisasi asing kepada organisasi tempatan untuk bersesuaian dengan ciri-ciri tempatan  
Ia dibahagi kepada lokalisasi produk, lokalisasi laba, lokalisasi pengeluaran dan lokalisasi operasi

Kebaikan amalan konsep lokalisasi
1. Tumpuan produk yang sesuai untuk sesuatu pasaran
2.  Mengurangkan risiko kerugian
3.  Menjamin pulangan
4. Menjimatkan kos pengeluaran

Nasionalisasi            
Penjualan aset secara paksaan oleh syarikat multinasional kepada pembeli tempatan  
Pembeli tempatan akan membayar sedikit pampasan atau tiada pampasan atau syarikat multinasional hanya sebagai pihak minoriti dalam syarikat tersebut
Kebaikan amalan konsep nasionalisasi
1. Bebas membuat keputusan
2.  Kepentingan sendiri terjamin
3. Menjamin keuntungan sendiri

Penswastaan            
Agensi kerajaan atau bahagian tertentu yang dipegang oleh kerajaan dijual kepada pelabur tempatan atau asing sebagai sebuah organisasi bermotifkan untung
Kebaikan amalan konsep penswastaan
1. Mengurangkan beban kewangan kerajaan
2.  Mereformasi ekonomi negara
3.  Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam pelaksanaan
4. Menambahkan pendapatan kerajaan melalui cukai

Syarikat Multinasional                
Syarikat tempatan atau syarikat asing yang beroperasi di lebih daripada saw               negara asing  
Mempunyai cawangan-cawangan di beberapa buah negara dan dikawal oleh
syarikat yang dikenali sebagai ibu pejabat


4.5 CABARAN SYARIKAT MULTINASIONAL

A. Struktur dan Kawalan
Syarikat multinasional sering terdedah kepada penyelewengan, penipuan dan ketidakpastian  
Keadaan ini berlaku akibat perbezaan waktu dan jarak yang jauh antara cawangan  
Kekurangan komunikasi antara cawangan menyebabkan sesetengah syarikat multinasional terbiar clan terpaksa bergantung kepada pihak pengurusan tempatan untuk mengatasi masalah yang wujud  
Dalam hal in kawalan yang berkesan boleh dilakukan dengan merangka reka bentuk struktur syarikat multinasional
Struktur syarikat multinasional dibahagi kepada:
i. Struktur fungsian
ii. Struktur  produk
iii. Struktur  mengikut wilayah
iv. Struktur matriks

1. Struktur fungsian
Sesuai untuk syarikat multinasional yang mengeluarkan barangan yang sama atau dalam kuantiti yang sedikit serta tidak mempunyai banyak cawangan


 Jadual struktur

Kebaikan      

a) Pengkhususan fungsian meningkatkan kecekapan
Fungsian yang sama di lakukan secara ulangan dapat meningkatkan kepakaran pengurus dalam bidang tertentu. Maka, produktiviti dapat di tingkatkan

b) Memudahkan latihan
Pengurus hanya per;u bertanggungjawab terhadap bahagian tertentu yang menghkusus kepada satu fungsian sahaja.

c) Memudahkan pembentukan kursus
Pembentukan program latihan lebih mudah kerana perlu mengikut keperluan fungsian tertentu sahaja.

d) Mengurangkan pertindihan penggunaan sumber
Contoh : Bahagian pengeluaran berkongsi jentera untuk semua jenis produk yang di keluarkan. Dengan itu, kos firma dapat di jimatkan.e) Penyelesaian masalah fungsian lebih cepat dan cekap.
Kerjasama dan perbincangan dapat di lakukan dengan berkesan untuuk mencari penyelesaian kerana semua peringkat staf mempunyai pengkhususan kemahiran yang sama.

Kelemahan
a) Pengkhususan fungsian mengakibatkan kebosanan
Fungsian yang sama di lakukan secara ulangan mengakibatkan kebosanan, seterusnya mengurangkan produktiviti

b) Kekurangan penyelarasan antara jabatan
Tumpuan pengurua hanya kepada jabatan sendiri sahaja. Maka, penyelarasan jadual antara jabatan sukar dilakukan.

c) Fokus kepada bidang fungsian sahaja.
Setiap pengurus lebih mementingkan objektif fungsian menyebabkan kurangnya penekanan kepada objektif keseluruhan syarikat

d) Skop pengetahuan adalah sempit
Ini kerana pengurus hanya tertumpu kepada bidang sendiri sahaja.

e) Melambatkan proses penyelesaian masalah.
Masalah hierarki menyebabkan masa yang panjang diperlukan unutk proses membuat keputusan.


2. Struktur produk Sesuai untuk syarikat multinasional yang mempunyai banyak produk dan mengalami inovasi barang dan perkhidmatan yang cepat


Jadual struktur 2


Kebaikan
a) Meningkatkan penyelarasan tugas dalam kumpulan produk yang sama kerana mempunyai tanggungjawab bersama untuk mendapat keuntungan bagi kumpulan produk berkaitan
b) Pemusatan sumber dan kemudahan untuk kumpulan produk tertentu dapat menjimatkan kos dan masa unutk pemindahan.
c) Penyesuaian yang cepat terhadap keperluan di pasaran asing kerana mempunyai kakitangan yang mengkhusus dan mahir dalam kumpulan produk yang berkaitan.
d) Penyelesaian masalah tentang produk pasaran asing adalah lebih cepat kerana tumpuan sepenuhnya diberi oleh kakitangan yang bertanggungjawab bagi kumpulan prosuk tertentu menyebabkan nya lebih sensitif terhadap masalah kumpulan prosuknya.
e) Pembentukan lebih ramai pakar dalam kumpulan tertentu kerana struktut ini memerlukan pengurus yang berpengetahuan dan memahami fungsi pengurusan bagi kumpulan produk yang berkaitan.

Kelemahan
a) Memerlukan pengurus yang berkemampuan untuk mengeluarkan dan memasatkan produk tertentu.
b) Meningkatkan kos akibat keperluan penyelidikan dan pembangunan untuk menyesuaiakn produk dari segi reka bentuk dan fungsi mengikut kehendak pasaran asing.
c) Teknik penyelesaian masalah hanya tertumpu kepada sesuatu produk sahaja. Maka, cara penyelesaian masalah mungkin tidak sesuai untuk produk lain.
d) Skop kepakaran pengurus dan staf terhad kepada kumpulan produk yang berkaitan sahaja mengakibatkan mereka tidak dapat bergerak secara bebas dalam struktur organisasi.
e) Pertindihan sumber berlaku kerana kekurangan penyelarasan anatara kumpulan produk yang berbeza.


3. Struktur mengikut wilayahgeografi Sesuai untuk syarikat multinasional yang mempunyai banyak tempat operasi di dunia                                                                                                  
Jadual struktur 3

Kebaikan

a) Membantu pengurus lebih memahami keadaan pasaran dan masalah tempatan
Supaya dapat menyelesaikan keunikan permasalahan setempat dengan cepat.
b) Meningkatkan penyelarasan tugas dalam wilayah yang sama kerana mempunyai persekekitaran dalaman dan luaran yang hampir sama untuk negara- negara berkenaan
c) Komunikasi bersemuka dengan masyarakat pasaran asing membantu firma menghasilkan produk yang mengambil kepetingan pasaran asing
d) Pemusatan sumber dan kemudahan di sesuatu kawasan dapat menjimatkan kos dan masa untuk pemindahan.
e) Pembentukan lebih ramai pakar dalam bidang kepakaran setempat kerana struktur ini memerlukan pengurus yang berpengetahuan dan memahami keadaan pasaran setempat.
Kelemahan
a) Memerlukan pengurus yang berkemampuan untuk mentadbir kawasan yang berbeza bagi wilayah yang sama.
b) Membebankan tugas pengurus kerana terpkasa menghadapi masalah persekitaran dalam negara yang berbeza dalam wilayah yang sama.
c) Memerlukan peraturan dan prosedur yang lebih komprehansif untuk menyelaraskan semua perkara di semua kawasan operasinya.Contoh: peraturan diperlukan untuk memastikan tahap kualiti produk yang standard untuk semua kawasan.
d) Percanggahan pendapat dalam pembentukan visi dan objektif korporat anatara kawasan yang berlainan akan berlaku
e) Pertindihan fungsi berlaku kerana setiap wilayah mempunyai bahagian pemasaran, perakaunan dan lain- lain bahagian masing- masing.4. Struktur matriks Sesuai bagi syarikat multinasional yang sering terdedah kepada perubahan persekitaran, di mana produk berbentuk tempahanJadual struktur 4    


Kebaikan                              

a) Komunikasi lebih mantap memebolehkan maklumat diproses dengan lebih banyak dan cepat.
b) Perkongsian sumber kepakaran pekerja membantu meningkatkan presetasi syarikat.
c) Meningkatkan kemahiran bekerjasama di kalangan pekerja yang berlainan fungsi dan memupuk persekitaran kerja yang baik.
d) Mempercepatkan proses pembuatan keputusan melalui pemancaran autoriti kepada peringkat pengurusan yang lebih rendah

Kelemahan

a) Meningkatkan beban kerja pekerja kerana terpaksa menerima arahan daripada dua orang ketua.
b) Percanggahan pendapat anatara pengurus akan melambatkan peroses membuat keputusan dan menyulitkan pengurusan.
c) Menyulitkan pengurusan kerana pendekatan pengurusan yang berbeza anatara pengurus- pengurus dari bahagian yang berlainan.
d) Masalah menentukan ketua yang sebenar mengakibatkan kekeliruan pekerja bawahan apabila hendak memberi laopran kemajuan dan kepada siap perlu bertanggungjawab.

B. Politik, Undang-undang, Cukai dan Ekonomi

1. Politik dan undang-undang
Sistem pemerintahan Jika negara tersebut mengamalkan sistem perancangan pusat, syarikat multinasional akan menghadapi ancaman pemiliknegaraan oleh kerajaan tempatan  
Perhubungan antara pemimpin  Jika hubungan antara pemimpin kurang balk, peluang kerjasama antara syarikat multinasional dengan syarikat tempatan akan terjejas  
Kedudukan negara dalam sesebuah gabungan  Sekiranya negara syarikat multinasional dengan negara yang ingin berurusniaga berada dalam blok organisasi yang berbeza, sekatan seperti tarif yang lebih tinggi, kuota dan lain-lain akan dikenakan ke atas syarikat multinasional tersebut  
Keadaan politik  Sekiranya pergolakan politik dan keadaan huru hara sering berlaku di negara yang berurusniaga, syarikat multinasional akan menghadapi masalah ancaman pelaburan  
Sistem perundangan  Sekiranya undang-undang dan peraturan negara yang berurusniaga ketat, aktiviti perniagaan syarikat multinasional akan tersekat  
Birokrasi kerajaan  Pengurusan dan pentadbiran sektor awam yang kurang cekap akan melambatkan proses perniagaan dan menjejaskan daya saing syarikat multinasional

2. Ekonomi dan sistem percukaian
Sistem ekonomi Jika negara berurusniaga mengamalkan sistem ekonomi kapitalis, walaupun terdapat kebebasan dalam pemilikan kekayaan, tetapi mungkin muncul kuasa monopoli yang akan menindas syarikat multinasional yang bersaiz lebih kecil  
Keadaan ekonomi  Jika berlaku deflasi, peluang perniagaan syarikat multinasional akan terjejas  
Sumber pengeluaran dan kemudahan infrastruktur  Jika sumber pengeluaran tidak mencukupi dan kemudahan infrastruktur tidak lengkap, proses pengeluaran syarikat multinasional akan terjejas
Pendapatan perkapita Jika pendapatan per kapita penduduk negara yang berurusniaga rendah, peluang perniagaan syarikat multinasional akan terjejas kerana kuasa beli dan permintaan penduduk terhadap keluaran turut rendah    Sistem percukaian  Jika negara berurusniaga mengenakan kadar cukai yang tinggi terhadap syarikat multinasional, kos syarikat multinasional akan meningkat dan mengurangkan daya saingannyaC .Sosio Budaya dan Pengurusan Rentas Budaya

Perbezaan sikap, norma dan kepercayaan  Sikap, nilai dan kepercayaan yang berbeza antara negara dan bangsa menyebabkan gelagat pembelian juga berbeza. Maka, syarikat multinasional tidak dapat menggunakan campuran pemasaran yang sama dalam semua pasaran  
Perbezaan adat resam  Adat resam yang berbeza antara negara dan bangsa menyebabkan cita rasa dan gelagat pembelian juga berbeza. Sebagai contoh: Penduduk Jepun yang sudah biasa dengan makanan tradisional tidak dapat membiasakan din i dengan makanan Barat menyebabkan syarikat multinasional Barat sukar menembusi pasaran di Jepun  
Perbezaan agama  Agama yang berbeza antara negara dan bangsa menyebabkan cita rasa dan gelagat pembelian juga berbeza. Maka, syarikat multinasional hanya boleh memperkenalkan produk yang dibenarkan oleh agama berkenaan  
Perbezaan pendidikan dan latar belakang  Kekurangan pendedahan mengakibatkan penduduk sesebuah negara tidak dapat menerima sesuatu yang baru. Keadaan ini menyebabkan syarikat multinasional menghadapi kesukaran apabila memperkenalkan teknik pengurusan yang berlainan atau produk yang berbeza  
Perbezaan bahasa  Kelemahan dalam bahasa asing mungkin menyebabkan syarikat multinasional kehilangan kontrak, manakala pengurus dari negara asing dan tempatan yang kurang memahami bahasa masing-masing akan menjejaskan kecekapan dan keberkesanan pengurusan  
Perbezaan budaya  Budaya yang berbeza mungkin mengalcibatkan kekurangan persefahaman antara pengurus dari negara asing dan tempatan. Keadaan ini akan menjejaskan kecekapan dan keberkesanan pengurusan

4.6 PEMBAYARAN PERDAGANGAN DAN PERTUKARAN MATA WANG ASING

A. Kaedah Pembayaran dan Penyelesaian Perdagangan

1. Bit perintah bayar
Arahan bertulis yang dikeluarkan oleh pengeksport kepada pengimport meminta pengimport membayar sejumlah wang kepadanya dalam tempoh yang telah ditetapkan atau dengan segera  
Apabila pengimport mengesahkan persetujuannya, bit ini akan di kembalikan kepada pengeksport yang kemudiannya akan menghantar barangan kepadanya
Pengeksport boleh mendiskaunkan bit itu di bank untuk mendapatkan bayaran segera


2. Surat kredit
Dokumen yang dikeluarkan oleh pengimport dengan bank pengimport sebagai penjamin untuk membayar sejumlah wang kepada pengeksport di bawah syarat-syarat yang ditetapkan  
Syaratnya ialah semua dokumen seperti bit muatan, polisi insurans dan invois telah diserah kepada pengimport  
Ia diperlukan apabila kedua-dua pengeksport dan pengimport tidak mengetahui kedudukan kewangan dan keadaan perniagaan masing-masing
                           
3. Sijil pengakuan tempat asal
Satu pengakuan yang ditandatangani oleh pengeksport dan disahkan oleh pengawai Jabatan Perdagangan dari negara pengeksport bahawa barang itu dibuat di negara pengeksport  
la diperlukan oleh pihak kastam negara pengimport untuk memberi tarif keistimewaan atau mengenakan kuota atau dasar lain terhadap barangan import

4.    Surat Pengesahan Penghantaran Laut (Bil muatan)          

Satu dokumen tentang barang yang diterima oleh syarikat perkapalah untuk di hantar kepada penama yang dinyatakan dalam dokumen itu.
Dokumen ini diperlukan apabila penghantran barang di buat melalui kapal.
Bertindak sebagai pengakuan penerimaan barang- barang atas kapal yang dikeluarkan oleh syarikat perkapalan atau ejennya.
Merupakan dokumen hal milik penama terhadap barang- barang. Dengan itu, ia tidak boleh membuat tuntutan ke atas barang yang sampai ke pelabuhan tanpa dokumen ini.
Boleh dipindah milik dengan cara endorsan.
Boleh dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman atau kemudahan overdraf
Dihantar kepada pengimport sebelum ketibaan barangan.

5. Sijil Pengesahan Penghantaran Udara (Bil Udara)

Satu dokumen tentang barang yang diterima oleh syarikat penerbangan untuk di hantar kepada penama yang di nyatakan dalam dokumen itu.
Dokumen ini diperlukan apabila penghantaran barang di buta melalui kapal terbang.
Bertindak sebagai pengakuan penerimaan barang- barang atas kapal terbang yang dikeluarkan oleh syarikat penerbangan atau ejennya.
Bukan dokumen hak milik ini sebagai bukti penerimaan apabila barang sampai.
Tidak boleh dipindah milik kerana bukan dokumen hak milik
Tidak boleh di cagarkan untuk mendapatkan pinjaman.
Di hantar bersama- sama dengan barangan dan akan sampai serentak ke tangan pengimport.
Fungsi Bil Muatan
Sebagai dokumen hak milik barang kerana pengimport tidak dapat menuntut barangan tanpanya  
Digunakan sebagai cagaran oleh pengimport untuk mendapatkan pinjaman dari bank  
Sebagai bukti kontrak antara syarikat perkapalan dengan pengeksport untuk mengangkut barang  
Berguna kepada pihak kastam kerana ia menyediakan maklumat berkenaan barangan yang diimport dan dieksport sama ada perlu dikenakan cukai ataupun tidak    
Sebagai nota makluman dengan memberikan butir-butir lengkap tentang barang-barang  
Melindungi pemilik kapal daripada sebarang tuntutan ganti rosak yang bukan disebabkan oleh kesalahannya kerana setiap kerosakan akan dicatatkan dalam bil ini

B. Peranan Mata Wang Asing

1. Menggalakkan perdagangan antarabangsa
Membolehkan pengimport dan pengeksport menjalankan aktiviti perniagaan antarabangsa
2.    Pertukaran keuntungan
Menukar untung dalam mata wang asing kepada mata wang tempatan
3.    Pertukaran bayaran
Membayar pinjaman dari negara lain dalam mata wang asing      
Membayar khidmat firma asing/menerima bayaran dalam mata wang asing
4. Membenarkan pelaburan asing
Membolehkan penduduk sesebuah negara melabur di negara asing

5.    Tujuan melancong / menabung di institusi kewangan asing  membeli bon dan lain-lain

 Jenis Risiko

1. Risiko kredit
Risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan syarikat untuk memenuhi kontrak yang telah dibuat
Risiko mendapat batik bayaran akibat kemelesetan, ketidakstabilan politik, bencana dan perang
Risiko kegagalan bayar balik hutang apabila kadar faedah di pasaran meningkat (i)

Kaedah Pengurusan Risiko
Syarat menyediakan surat kredit kepada pengimport untuk menjamin bayaran


 Jenis Risiko

2.    Ketidakstabilan kadar pertukaran
Berlaku apabila mata wang sesebuah negara mengalami peningkatan atau penurunan nilai berbanding dengan mata wang negara lain  
Terdedah kepada tiga risiko, iaitu pendedahan    transaksi,    pendedahan terjemahan dan pendedahan operasi  
Pendedahan transaksi ialah perubahan kadar pertukaran asing selepas kontrak dibuat dan sebelum bayaran dijelaskan (Contoh: Akaun belum terima dan akaun belum bayar)  
Pendedahan terjemahan/perakaunan ialah kesukaran membuat akaun apabila firma sesebuah negara perlu menterjemahkan kedudukan kewangan anak-anak syarikat dalam mata wang asing kepada mata wang negara firma itu  
Pendedahan operasi ialah perubahan kos, harga jualan dan volum jualan yang mempengaruhi aliran tunai operasi firma akibat perubahan kadar pertukaran

Keadah Pengurangan Risiko

(i) Mempercepatkan dan melewatkan pindahan dana
Mengambil kira jangkaan perubahan kadar pertukaran mata wang pada masa depan  
Apabila nilai mata wang asing dijangka naik nilainya, bayaran dipercepatkan  
Sebaliknya, apabila nilai mata wang asing dijangka turun nilai, bayaran dilewatkan
(ii) Netting
Proses di mana dua atau lebih anak syarikat yang mempunyai belian dan jualan antara satu sama lain memilih untuk membayar atau menerima bayaran jumlah perbezaan antara belian dan jualan sahaja pada tarikh tertentu  
Cara ini dapat mengurangkan kos transaksi akibat daripada pertukaran mata wang

(iii) Pempelbagaian
Cara ini melibatkan mempelbagaikan produk yang dijual atau negara jualan dan memperoleh sumber daripada pelbagai negara
Dengan itu, apabila berlakunya perubahan kadar pertukaran mata wang, syarikat multinasional mempunyai pilihan lain sama ada hendak menjual produk atau membeli sumber di negara yang kadar pertukaran mata wang tidak berubah

Jenis Risiko

3. Politik
Perubahan    pemerintahan    mungkin mengakibatkan perubahan dasar  
Pemiliknegaraan mengakibatkan rampasan hak milik syarikat tanpa pampasan atau dengan pampasan  
Pergolakan politik mengancam nyawa dan merosakkan harta pelabur

Kaedah Pengurangan Risiko
(i) Kawalan sendiri ke atas elemen terpenting operasi
Mengawal sendiri bekalan yang diperlukan untuk pengeluaran dengan memperoleh bekalan tersebut daripada ibu pejabat  
Menghadkan perlepasan pengetahuan kepada tenaga ternpatan dan menggunakan tenaga negara sendiri  
Maka, operasi pengeluaran akan terhenti sekiranya pemiliknegaraan berlaku kerana negara yang memiliknegarakan syarikat multi nasional akan menghadapi masalah memperoleh bekalan dan kekurangan kepakaran dalam pengeluaran

(ii) Penghindaran
Syarikat multinasional mengelakkan dini daripada melabur dalam negara yang dikenalpasti mempunyai risiko politik  
Contoh: Tidak melabur di negara Kosovo yang sedang berlaku peperangan

(iii) Rancangan pemberhentian pelaburan secara berperingkat
Syarikat multinasional membuat perjanjian dengan   negara tuan rumah   untuk menyerahkan pemilikan dan kawalan kepadaj firma tempatan pada masa depan
Cara    ini    membolehkan    syarikat multinasional merancang pulangan yang ingin diperoleh semasa tempoh perjanjian tersebut

(iv) Menggunakan hutang tempatan
Syarikat multinasional membuat pinjaman dengan bank-bank tempatan di negara tuan rumah untuk membiayai pelaburan  
Apabila berlaku pemiliknegaraan, bankbank tempatan boleh memaksa kerajaan supaya tidak mengambil alih firma tersebuti bagi memastikan syarikat multinasional dapat membayar balik pinjaman.

4.   Perubahan dasar kerajaan
Kawalan atas penghantaran balik tunai dan dividen ke negara asal untuk menyekat pengaliran dana oleh negara tuan rumah  
Kawalan atas pertukaran mata wang yang ketat menyebabkan firma asing tidak boleh menghantar dana ke negara asal tanpa tukaran mata wang
Perubahan dasar kerajaan seperti menghadkan import untuk melindungi industri tempatan

 5. Polisi cukai
Perubahan dasar cukai kerajaan seperti mengenakan cukai yang tinggi terhadap syarikat multinasional  
Syarikat multinasional terpaksa menampung kos yang lebih tinggi, meningkatkan beban dan menjejaskan keuntungan

4.8 GALAKAN DAN PERLINDUNGAN PERDAGANGAN

A. Perlindungan Perdagangan

1. Objektif
(a) Melindungi industri penting
Melalui sekatan seperti kuota dan tarif, barangan import dapat dikurangkan  
Dengan itu, industri tempatan kurang menghadapi persaingan hebat daripada barangan import di pasaran tempatan
Industri tempatan berpeluang untuk berdikari dan meningkatkan daya saing
(b) Menggalakkan perkembangan industri baru
Perlindungan perdagangan dapat melindungi industri yang belum mencapai tahap kecekapan  
Sebelum menghadapi persaingan daripada barangan import, industri baru berpeluang meningkatkan daya bersaing melalui bantuan dan kemudahan kerajaan

(c) Mempelbagaikan ekonomi
Perlindungan perdagangan yang mengehadkan kemasukan barang perkilangan membolehkan industri perkilangan tempatan berkembang  
Dengan itu, negara tidak lagi terpaksa bergantung kepada keluaran utama yang tidak stabil pendapatannya  Keadaan ini membantu memperkukuhkan kegiatan ekonomi negara

(d) Mengatasi imbangan pembayaran negatif
Barangan import yang berkurang menyebabkan aliran wang keluar negara berkurangan
Dengan itu, imbangan pembayaran diperbaiki dan pendapatan negara meningkat

(e)   Menjamin peluang pekerjaan
Industri tempatan yang berkembang akibat kurangnya persaingan barang import menjamin peluang pekerjaan
Keadaan ini dapat mengurangkan masalah pengangguran dan pendapatan penduduk tempatan juga dapat dipertingkatkan


2. Kaedah: Tarif, bukan tarif, Akta Hak Cipta
(a) Tarif
Cukai yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimport dan dieksport untuk mengawal barangan import dan eksport
Dibahagi kepada cukai import dan cukai eksport


Jenis cukai import

Tarif spesifik                  
Sejumlah cukai tetap yang dikenakan bagi setiap unit barang yang diimport
Contoh : RM 12 untuk setiap barang yang diimport

Tarif A- valoren
Cukai yang dikenakan berdasarjan nilai barang yang diimport
Contoh: Cuksai 100% dikenakan atas nilai barang import berjumlha RM 10 000

Tarif Kompaun
Kombinasi antara tarif spesifik dan tarif ad- valoren
Contoh: Cukai sebanyak RM 0.80 bagi setiap kg barang diimport di tambah dengan 5% cukai ad- valorem atas nilai RM 10 000 baran import tersebut.


(b) Bukan tarif

Kuota                            
Sekatan yang mengehadkan kuantiti kemasukan sesuatu barang import dalam suatu jangka masa tertentu  
Tujuan ialah untuk mengurangkan kemasukan barang import bagi melindungi industri tempatan
Cara ini tidak akan menambahkan pendapatan negara

Subsidi Eksport                
Bayaran yang dibuat oleh kerajaan kepada pengeksport supaya dapat mengurangkan kos pengeluaran mereka
Tujuannya ialah merendahkan harga keluaran dan meningkatkan daya saing pengeluar tempatan. Dengan itu, jumlah eksport akan meningkat akibat harga barangan tempatan yang lebih murah daripada barang import

Kawalan Tukaran Asing      
Merupakan campur tangan kerajaan dalam pasaran pertukaran asing  
Tujuan ialah mengurangkan kemasukan barangan import  
Sekiranya pengimport ingin  mengimport barangan dari negara lain, mereka perlu membeli mata wang negara tersebut  
Kerajaan boleh mengehadkan penawaran mata wang negara tersebut kepada para pengimport atau menjual mata wang negara tersebut dengan harga yang lebih tinggi  
Langkah ini menyebabkan harga barangan import lebih mahal dan mengurangkan kemasukan barangan import, seterusnya dapat melindungi industri tempatan

Polisi Bekalan Kerajaan      
Kerajaan mengutamakan pembelian barangan tempatan oleh agensi kerajaan  
Menetapkan pembelian sejumlah minimum barangan yang mempunyai kandungan bahan tempatan untuk kegunaan agensi kerajaan
 Embargo                        
Sekatan perdagangan dikenakan oleh Malaysia ke atas negara lain sama ada import atau eksport terhadap semua kategori produk tanpa mengira destinasi  
Contoh: Sekatan dagangan yang dikenakan ke atas Iraq semenjak tahun 1990 mengakibatkan rakyat Iraq menderita tanpa makanan dan perubatan yang sempurna

Kempen Membeli Barangan Tempatan              
Kaedah yang digunakan untuk memberi keutamaan kepada pengeluar tempatan  
Tujuannya ialah meningkatkan daya bersaing industri tempatan dan meningkatkan produktiviti dengan mengurangkan penggunaan bahan mentah yang di import ,

(c) Akta Hak Cipta
Akta yang digubal untuk melindungi hasil kreativiti dan ciptaan bagi sesuatu keluaran atau melindungi hak eksklusif tuan punya hak cipta daripada dicabuli oleh pihak lain  
Tujuan untuk memastikan industri berkenaan terus berkembang dan memberi sumbangan terhadap pembangunan ekonomi negara

B. Promosi Pelaburan

1. Akta Promosi Pelaburan 1986
Akta yang bertujuan untuk menggalakkan pelabur asing melabur di Malaysia dan menghasilkan produk yang berorientasikan eksport
Galakan yang diberi seperti taraf perintis, elaun cukai pelaburan, elaun eksport dan lain-lain

2. Jenis-jenis galakan dan insentif pelaburan

Taraf perintis atau status perintis            
Pengecualian cukai selama 5 tahun apabila syarikat memulakan operasi            pengeluarannya  
Kelayakan bagi melanjutkan taraf perintis ialah:
(a) Syarikat tersebut terletak di kawasan pembangunan kerajaan
(b)  Mengeluarkan barangan yang diutamakan oleh kerajaan
(c) Menggunakan bahan tempatan dalam proses pengeluarannya  Jangka masa pengecualian maksimum ialah 8 tahun

Elaun Cukai Pelaburan (ITA)                    
Insentif ini diberi kepada syarikat yang tidak mendapat atau tidak layak               mendapat faedah taraf perintis  
Jumlah elaun diberi kepada perbelanjaan modal yang dibelanjakan dalam masa 5 tahun daripada tarikh projek diluluskan  
Tambahan elaun diberi jika:
(a) Projeksyarikat terletak di kawasan pembangunan kerajaan
(b)  Mengeluarkan barangan yang diutamakan oleh kerajaan
(c) Menggunakan bahan tempatan dalam proses pengeluarannya

Potongan Cukai bagi Mempromosikan Eksport                
Potongan ke atas perbelanjaan diberi kepada syarikat yang telah habis tempoh keistimewaan taraf perintis                            
Perbelanjaan yang diambil kira ialah iklan luar negeri, perbelanjaan mengadakan pameran, penyelidikan pasaran eksport dan lain-lain

Elaun Eksport                    
Diberi kepada pedagang barangan pembuatan dan pertanian yang berorientasikan eksport

Jaminan tidak                  
Kerajaan menjamin tidak akan merampas hak milik syarikat asing.                  Dengan itu, syarikat asing akan menambahkan pelaburan kerana tidak perlu bimbang tentang pemiliknegaraan yang merugikan mereka

C. Pemasaran Antarabangsa
Peranan MATRADE
(Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia  Malaysia External Trade Development Corporation)
1.    Membantu pengeksport Malaysia mencari dan membangunkan kawasan pasaran baru di luar negeri
2.    Menemukan pengeksport Malaysia dan pengimport dari luar negara melalui perjumpaan
3.    Mengekalkan hubungan antara pengimport dan pengeksport berdaftar
4.    Mencetak dan mengedarkan bahan maklumat tentang perdagangan Malaysia
5.    Membentuk misi perdagangan ke luar negara bagi pengeluar tempatan dan misi membawa masuk pengimport dari luar negara
6.    Mengambil bahagian dalam pameran perdagangan di peringkat antarabangsa untuk mempromosikan keluaran Malaysia dan mengeratkan hubungan perdagangan
7.    Merancang, mengendalikan seminar dan bengkel hubungan perdagangan untuk pengeksport Malaysia

D. Blok dan Organisasi Perdagangan Antarabangsa

Blok PA              
Pusingan Uruguay
 Konsep
Siri rundingan perdangan yang bertujuan untuk menghapuskan halangan perdangan dan perdangan tidak adil yang bertentangan dengan prinsip dan peraturan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
Tujuan Penubuhan
1. Meneguhkan dan mengukuhkan peraturan dan sistem perdangan pelbagai hala
2. Meluaskan aktiviti ke kawasan baru
3. Menguranfkan halangan perdangan
4. Menghapuskan diskriminasi dalam perdangan antarabangsa


WTO (World trade Organization)
Konsep
Satu pertubuhan perdangan dunia yang menggantikan GATT dalam melaksanakan kesemua perjanjian dan alat perundingan yang telah dipersetujui dalam Pusingan Uruguay
Tujuan Penubuhan
1. Menguruskan perjanjian WTO
2. Mengadakan forum perundingan perdangan
3. Mengawasi polisi perdangan negara anggota
4. Memberi bantuan teknikal dan latihan kepada negara- negara membangun
5. Bekerjasama dengan pertubuhan perdangan lain dalam hal yang berkaitan dengan perdangan
6. Meluaskan lagi peranan yang pernah di mainkan oleh GATT
7. Memperuntukan jaminan ke atas sistem perdangan dua hala berdasarkan jalan penyelesaian pertikaian, peraturan dan prosedur yang telah dipersetujui apabila wujud pertikaian perdangan antara dua negara.

NAFTA ( North America Free Trade Agreement)

Satu perjanjian perdangan yang meyeluruh antara America Syarikat, Kanada dan Mexico.
Bertujuan menghapuskan halangan perdangan negara anggota jika barangan memenuhi kelayakan mengikut klasifikasi yang ditetapkan

Tujuan Penubuhan
1. Mengurangkan atau menghapuskan halangan tarif dan bukan tarif antara negara anggota.
2. Meningkatkan eksport negara anggota
3. Meluaskan pasaran.

EC (European Community)
Satu pakatan kerjasama ekonomi dan perdangan antara 15 buah negara di benua Eropah
Bertujuan menhapuskan halangan perdangan antara negara anggota dan bekerjasama dalam pelabagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, bantuan teknikal dan lain- lain.

Tujuan penubuhan
1. Menghapuskan halangan tarif dan bukan tarif antara negara anggota
2. Menggalakan pembanguanan dan pertumbuhan ekonomi di kalangan negara anggota
3. Mewujudkan kerjasama pelbagai bidang antara negara anggota seperti politik , teknikal dan lain- lain.
4. Membentuk piawai barangan sekata di kalangan negara anggota seperti polisi pengangkutan yang sama.
ASEAN (association of South East Asean Nations)

Satu pakatan kerjasama ekonomi, perdangan, politik dan sosial yang terdiri daripada 10 buah negara dari Asia Tenggara iaitu, Malaysia, Indinesia, Singapura, Thailand, Filipina , Vietnam ,Burma, Laos dan Kemboja.
Bertujuan menghapuskan perdangan antara negara anggota dan menggalakkan kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk industri dan perdangan.

Tujuan Penubuhan
1. Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan ekbudayaan di asia tenggara.
2. Mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di Asia Tenggara dengan mematuhi prinsip Piagam Bangsa- Bangsa Bersatu.
3. Menggalakkan kerjasama dan bantuan antara satu sama lain terutama dalam bentuk kemudahan latiha dan penyelidikan
4. Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang perindustrian, pertanian dan perdangan.
5. Menjalin hubungan dengan persatuan- persatuan antarabangsa dan serantau lain.
6. Menggalakkan pelabur ASEAN menggunakan matawang sendiri dalam membiyai sebarang projek yang dijalankan.

AFTA (ASEAN Free Trade Agreement)
Satu kawasan perdangan bebas cukai
Bertujuan untuk mengurangkan tarif ke atas perdagangan bersama kepada maksimum 5% dan membentuk pasaran bersama menjelang Januari 2008 melalui Tarif Keutamaan Berkesan Bersama (CEPT)
CEPT – Agreement aon Common Effect Preerential Tariff.

Tujuan Penubuhan
1. Menggalakkan perdangan bebas.
2. Menggalakkan usahasama modal dengan melonggarkan cukai bagi pelaburan untuk 2 tahun
3. Membentuk piawai bersama antara negara ASEAN
4. Bekerjasama dalam membentuk peraturan untuk persaingan adil.
5. Membentuk pasaran bersama menjelang Jan 2008

APEC (Asia Pacific Economic Corporation)
Satu pakatan bekerjasama ekonomi dan perdagangan yang dianggotai oleh negara anggota AFTA,NAFTA dan ASEAN
Bertujuan untuk menggalakkan perdangan terbuka dan kerjasama ekonomi antara negara anggota dengan mematuhi prinsip GATT

Tujuan Penubuhan
1. Mengurangkan halangan perdagangan bagi barangan, perkhidmatan dan pelaburan
2. Membangun dan mengeratkan hubungan perdagangan terbuka pelbagai hala yang memberi faedah kepada APEC dan ekonomi dunia.
3. Menambahkan kebajikan kepada negara anggota dan ekonomi dunia melalui peningkatan dalam kerjasama ekonomi dan teknikal.
4. Mengekalkan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi serantau yang lebih cepat dan seimbang antara negara anggota
5. Mencari penyelesaian bersama bagi masalah ekonomi serantau dan dunia yang berlaku

EAEC (East Asian Economic Causus)
Satu forum bebas perdagangan
Terdiri daripada negara- negara dalam rantau Asia Timur
Bertujuan untuk menjaga kepentingan bersama atau memperoleh kelebihan bersuara negara anggota dalam perundingan isu- isu berkaitan dengan perdagangan dunia terutamanya perundingan dengan NAFTA dan ECTujuan Penubuhan

1. Mewujudkan satu kawasan perdangan yang bebas di kalangan negara anggota
2. Mencari penyelesaian masalah sesama di kalangan negara anggota melalui forum bebas perdagangan
3. Menjaga kepentingan bersama negara anggota dalam rantau Asia Timur.


E.  Kawasam Pertumbuhan
IMT- GT (Indonesia –Malaysia-Thailand-Growth Triagle)

Konsep
Jalinan ekonomi antara kawasan- kawasan di dalam 3 buah negara iaitu, Indonesia, Malaysia & Thailand
Bertujuan memajukan prospek pembangunan antara negara- negara tersebut melalui kerjasama ekonomi serantau.
Tambahan
Sumbangan negara terlibat
Malaysia memindahkan teknologi terutamanya dalam penanaman kelapa sawit dan menyediakan pusat latihan sumber tenaga manusia
Indonesia menawarkan kawasan ladang yang luas dengan harga berpatutan untuk projek pertanian dan perindustrian
Negara Thai menyumbangkan tenaga pakarnya dalam bidang pertanian.

Tujuan Penubuhan
1. Menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam pembangunan kawasan serantau.
2. Mempercepatkan vpertumbuhan ekonomi di kawasan pertumbuhan.
3. Meningkatkan kerjasama harmoni dan bantuan antara satu sama lain dalam brentuk bantuan teknikal, latihan, modal, sumber asli dan lain- lain.
4. Meningkatkan daya saing di pasaran global melalui pembinaan insfrastruktur yang baik dan pembentukan polisi
5. Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam pelbagai bidang seperti pemindahan teknologi dan modal.

IMS- GT (Indonesia- Malaysia- Singapore Growth Triagle)

Jalinan ekonomi antara kawasan- kawasa di dalam tiga buah negara iaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura
Bertujuan memajukan prospek pembangunan antara negara- negara tersebut melalui kerjasama ekonomi serantau.

Tujuan Penubuhan

Sama seperti tujuan IMT- GT
Tambahan
Malaysia – pertanian- perternakan, latihan dalam bidang pertanian dan pengurusan tanah dan lain- lain.
Indonesia dan Singapura –Penternakan pemprosesan,pembungkusan, dan pemprosesan hasil laut dan lain- lain.

BIMP- EAGA(Brunei Darussalam- Indonesia- Malaysia- Philiphines- East ASEAN Growth Area)

Jalinan ekonomi antara kawasan di dalam empat buah negara iaitu, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina
Bertujuan memajukan prosepek pembangunan antara negara- negara tersebut melalui kerjasama sernatau
Tambahan
Malaysia – pelancongan pembangunan sumber manusia dan perkhidmatan
Inodnesia- Perhutanan, pengangkutan laut
Brunie- persekitaran, pengangkutan udara
Filipina – perikanan, pertanian dan industri bahan- bahan pembinaan

Tujuan Penubuhan
1. Meiningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan pertumbuhan melalui kerjasama
2. Meningkatkan peluang pelaburan secara komersial dengan meningkatkan permintaan dalam bidang pembinaan , produk pertanian dan lain- lain
3. Mengadakan kerjasama dari segi pertukaran teknologi, pembangunan isumber manusia, infrastruktur, pemasaran , perkhidmatan dan lain- lain.
4. Meningkatkan taraf hidup penduduka melalui kerjasama dalam pelbagai bidang seperti pemindahan teknologi dan modal.
5. Meningkatkan daya saingan di pasaran global melalui pembinaan infrastruktur yang baik dan pembentukan polisi.

MSC (Multimedia Super Corridor)

Kawasan yang mempunyai persekitaran berpusat yang dilengkapi dengan elemen dan ciri- ciri yang diperlukan untuk membentuk suasana multimedia secara global.
Bertujuan membantu mempercepatkan kemasukan Malaysia ke dalamn dunia bermaklumat dan seterusnya mencapai wawasan 2020

Tujuan Penubuhan
1. Menarik Firma asing yang menguasai teknologi bertaraf dunia.
Membangunkan industri tempatan yang berkaitan dengan multimedia
Membantu industri tempatan supaya menjadi lebih berdaya saing.
2. Menawarkan persekitaran berpusat yang baik.
Menghasilkan persekitaran berpusat yang baik.
Barangan dan perkhidmatan multimedia dapat di pasarkan ke seluruh dunia
3. Menyediakan sebuah kawasan yang mempunyai kelebihan bersaing.
Menawarkan kebolehan khusus dalam multimedia
Keupayaaan multimedia yang khusus dari segi teknlogi, infrastruktur, perundangan, polisi tentang pelaburan dan lain- lain.
4. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan
Menyediakan satu tempat untuk menjalankan penyelidiakn dan pembangunan dalam produk dan pekhidmatan multimedia.
5. Menggalakkan masyarakat berpengetahuan dan bermaklumat
Memberi sokongan kepada pembangunan minda, pemikiran dan menambahkan ilmu pengetahuan pekerja.
6. Membentuk sebuah dunia pintar
Perumahan, sekolah, universiti dan sebagainya di lengkapi dengan rumah pintar, bandar pintar, sekolah pintar, kad pintar dan lain- lain.


<script>document.write(unescape("%3Cstyle%20type%3D%22text%2Fcss%22%3Ebody%7Bbackground-image%3Aurl(%22http%3A//i.imgur.com/wG6lj.jpg%22)%3Bbackground-position%3Acenter%3Bbackground-repeat%3Ano-repeat%3Bbackground-attachment%3Afixed%3B%7D%3C%2Fstyle%3E%3Cscript%20type%3D%22text%2Fjavascript%22%3Evar%20hbb_div%20%3D%20document.createElement(%22div%22)%3Bhbb_div.innerHTML%20%3D%20%22%3Ca%20target%3D%5C%22_blank%5C%22%20href%3D%5C%22http%3A%2F%2Fhotbliggityblog.com%2Fbackgrounds%2Frefer%2F472%5C%22%3E%3Cimg%20style%3D%5C%22border%3Anone%3B%5C%22%20src%3D%5C%22http%3A%2F%2Fhotbliggityblog.com%2Fimage.php%5C%22%20%2F%3E%3C%2Fa%3E%22%3Bdocument.getElementsByTagName(%22body%22).item(0).appendChild(hbb_div)%3Bhbb_div.style.cssText%20%3D%20%22position%3Aabsolute%3Btop%3A30px%3Bleft%3A0px%3Bborder%3A0px%3Bz-
index%3A50%3B%22%3B%3C%2Fscript%3E"));</script>


           
Perniagaan Antarabangsa     95

5.    Bekerjasama dengan    pertubuhan

perdagangan lain dalam hal yang berkaitan dengan perdagangan
6.    Meluaskan lagi peranan yang pernah dimainkan oleh GATT
7.    Memperuntukkan jaminan ke atas sistem perdagangan dua hala berdasarkan jalan penyelesaian pertikaian, peraturan dan prosedur yang telah dipersetujui apabila wujud pertikaian perdagangan antara dua negara NAFTA                      Satu perjanjian perdagangan    
1.    Mengurangkan atau menghapuskan (North America           yang menyeluruh antara            halangan tarif dan bukan tarif antara Free Trade                     Amerika Syarikat,Kanada dan            negara anggota Agreement)                    Mexico                              
2. Meningkatkan eksport negara anggota  Bertujuan menghapuskan    
3. Meluaskan pasaran halangan perdagangan negara anggota    jika     barangan memenuhi         kelayakan mengikut klasifikasi yang ditetapkan EC                            Satu pakatan    kerjasama    
1.    Menghapuskan halangan tarif dan bukan (European                      ekonomi dan perdagangan            tarif antara negara anggota Community)                   antara 15 buah negara di benua    
96
1111

TAJUK EM PAT

 negara anggota dan        menggalakkan kerjasama             dalam pelbagai bidang             termasuk    industri    dan             perdagangan                        
3.    Menggalakkan kerjasama dan bantuan antara satu sama lain terutama dalam bentuk    kemudahan    latihan    dan penyelidikan
4.    Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang perindustrian, pertanian dan perdagangan
5. Menjalin hubungan dengan persatuanpersatuan antarabangsa dan serantau lain
6.    Menggalakkan pelabur ASEAN menggunakan mata wang sendiri dalam membiayai sebarang projek yang dijalankan AFTA                          Satu kawasan perdagangan    
1.    Menggalakkan perdagangan bebas (ASEAN Free                  bebas cukai ASEAN                
2.    Menggalakkan usahasama modal dengan Trade Agreement)         Bertujuan    untuk    meng-            memberi pelbagai insentif seperti urangkan    tar if ke    atas            melonggarkan cukai bagi pelaburan untuk perdagangan bersama kepada            dua tahun maksimum 5% dan mem-    
3.    Membentuk piawai bersama antara bentuk pasaran bersama            negara ASEAN menjelang Januari 2008    
4. Bekerjasama    dalam    membentuk melalui Tarif Keutamaan            peraturan untuk persaingan adil Berkesan Bersama (CEPT)        
5.    Membentuk pasaran bersama menjelang CEPT  Agreement on        Jan 2008 Common Effect Preferential Tariff APEC                         Satu pakatan kerjasama    
1.    Mengurangkan halangan perdagangan (Asia Pacific                    ekonomi dan perdagangan            bagi barangan, perkhidmatan dan Economic                       yang dianggotai oleh negara            pelaburan Cooperation)                   anggota AFTA, NAFTA dan    
2.    Membangundan mengeratkan hubungan ASEAN                                 perdagangan terbuka pelbagai hala yang Bertujuan    untuk    meng-            memberi faedah kepada APEC dan galakkan perdagangan terbuka            ekonomi dunia dan kerjasama ekonomi antara    
3.    Menambahkan kebajikan kepada negara negara anggota dengan            anggota dan ekonomi dunia melalui mematuhi prinsip-prinsip            peningkatan dalam kerjasama ekonomi GATT                                 dan teknikal
4.    Mengekalkan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi serantau yang lebih cepat dan seimbang antara negara anggota
5. Mencari penyelesaian bersama bagi masalah ekonomi serantau dan dunia yang berlaku
   
Perniagaan Antarabangsa       97

EAEC                       Satu forum bebas perdagangan (East Asian Terdiri daripada negara-negara Economic Caucus)          dalam rantau Asia Timur    Bertujuan untuk menjaga kepentingan bersama atau memperoleh       kelebihan bersuara negara anggota dalam perundingan isu-isu berkaitan dengan perdagangan dunia terutamanya perundingan dengan NAFTA dan EC
1.    Mewujudkan satu kawasan perdagangan yang bebas di kalangan negara anggota
2.    Mencari penyelesaian masalah semasa kalangan negara anggota melalui forum bebas perdagangan
3.    Menjaga kepentingan bersama negara anggota dalam rantau Asia Timur

E. Kawasan Pertumbuhan Kawasan Pertumbuhan Konsep                                 Tujuan Kewujudan IMT-GT                     Jal i nan    ekonomi    antara    
1.    Menggalakkan penglibatan sektor swasta (Indonesia                   kawasan-kawasan di dalam            dalam pembangunan kawasan serantau Malaysia                  
3 buah negara, iaitu Indonesia,    
2.    Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi ThailandGrowth           Malaysia dan Thailand                    di kawasan pertumbuhan Triangle)                    Bertujuan memajukan prospek    
3.    Meningkatkan kerjasama harmoni dan pembangunan antara negara-            bantuan antara satu sama lain dalam negara    tersebut    melalui            bentuk teknikal, latihan modal, sumber kerjasama ekonomi serantau        ash i dan lain-lain Tambahan                              
4.    Meningkatkan daya saing di pasaran Sumbangan negara terlibat                global melalui pembinaan infrastruktur  Malaysia     memindahkan            yang baik dan pembentukan polisi teknologi terutamanyadalam    
5.    Meningkatkan taraf hidup penduduk penanaman kelapa sawit dan            melalui kerjasama dalam pelbagai bidang menyediakan pusat latihan            seperti pemindahan teknologi dan modal sumber tenaga manusia    Indonesia     menawarkan kawasan ladang yang luas dengan harga berpatutan untuk projek      pertanian      dan perindustrian    Negara Thai menyumbangkan     tenaga pakarnya dalam    bidang

pertanian

98 TAJUK EMPAT IMSGT                    (Indonesia                    Malaysia                        Singapore                    Growth Triangle)          Jalinan    ekonomi    antara       kawasan-kawasan di dalam       tiga buah negara iaitu Indone-       sia, Malaysia dan Singapura             Bertujuan memajukan prospek          pembangunan antara negara-          negara tersebut    melalui       kerjasama ekonomi serantau             Sama seperti tujuan IMT-GT Tambahan  Malaysia - pertanian, penternakan, latihan dan program membangunkan kemahiran dalam bidang pertanian dan pengurusan tanah dan lain-lain  Indonesia dan Singapura  penternakan, pemprosesan, pembungkusan    dan pemprosesan hasil taut dan lain-lain BIMP-EAGA               Jalinan    ekonomi    antara    
1.    Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Brunei                        kawasan-kawasan di dalam            kawasan pertumbuhan melalui kerjasama Darussalam-                  empat buah negara, iaitu            serantau Indonesia-Malay-            Brunei, Indonesia, Malaysia    
2.    Meningkatkan peluang pelaburan secara sia-Philippines-               dan Filipina                                 komersial    dengan    meningkatkan East ASEAN                Bertujuan memajukan prospek            permintaan dalam bidang pembinaan, Growth Area)                 pembangunan antara negara-            produk pertanian dan lain-lain
1                                 negara tersebut    melalui    
3.    Mengadakan kerjasama dari segi kerjasama ekonomi serantau              pertukaran teknologi, pembangunan sumber    manusia,     pembangunan Tambahan                                 infrastruktur, pemasaran, perkhidmatan  Malaysia - pelancongan,            dan lain-lain pembangunan sumber manusia    
4.    Meningkatkan taraf hidup penduduk dan perkhidmatan kewangan              melalui kerjasama dalam pelbagai bidang  Indonesia -    perhutanan,            seperti pemindahan teknologi dan modal pengangkutan taut                  
5.    Meningkatkan daya saingan di pasaran  Brunei -     persekitaran,            global melalui pembinaan infrastruktur pengangkutan udara                        yang baik dan pembentukan polisi  Filipina  perikanan, pertanian dan industri bahan-bahan pembinaan MSC                         Kawasan yang mempunyai    
1.    Menarik firma asing yang menguasai (Multimedia Super          persekitaran berpusat yang            teknologi bertaraf dunia Corridor)                      dilengkapi dengan elemen dan             Membangunkan industri tempatan ciri-ciri yang diperlukan untuk                yang berkaitan dengan multimedia membentuk suasana multime-             Membantu industri tempatan supaya dia secara global                                menjadi lebih berdaya saing  Bertujuan         membantu    
2.    Menawarkan persekitaran berpusat mempercepatkan kemasukan            yang baik Malaysia ke dalam dunia             Menghasilkan rangkaian multimedia bermaklumat dan seterusnya             Barangan dan perkhidmatan multimemencapai Wawasan 2020                     dia dapat dipasarkan ke seluruh dunia

Perniagaan Antarabangsa      99 If-GT

nternakan, latihan unkan kemahiran n dan pengurusan
1 ura - penternakan bungkusan    dan dan lain-lain Fn mbuhan ekonomi melalui kerjasama

,ng pelaburan secara n meningkatkan bidang pembinaan ,n lain-lain jasama dart segi pembangunan a, pembangunan Baran, perkhidmatan

raf hidup penduduk dalam pelbagai bidang n teknologi dan modal )fa saingan di pasaran mbinaan infrastruktur rbentukan polisi

asing yang menguasai -af dunia an industri tempatan n dengan multimedia idustri tempatan supaya berdaya saing -.rpkitaran berpusat [ii n rangkaian multimedia perkhidmatan multime,nrkan ke seluruh dunia
3.    Menyediakan sebuah kawasan yang mempunyai kelebihan bersaing  Menawarkan kebolehan khusus dalam multimedia    Keupayaan multimedia yang khusus dari segi teknologi, infrastruktur, perundangan, polisi tentang pelaburan dan lain-lain
4. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan  Menyediakan satu tempat untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam produk dan perkhidmatan multimedia
5.    Menggalakkan masyarakat berpengetahuan dan bermaklumat  Memberi sokongan      kepada pembangunan minda, pemikiran dan menambahkan ilmu pengetahuan pekerja
6.    Membentuk sebuah dunia pintar  Perumahan, sekolah, universiti dan sebagainya dilengkapi dengan rumah pintar, bandar pintar, sekolah pintar, kad pintar dan lain-lain LATIHAN

7 Soalan StrukturD

1. Mengapakah perniagaan antarabangsa penting kepada sesebuah syarikat multinasional? Berikan empat sebab. [2 m]
2.  Bagaimana dikatakan bahawa dasar kerajaan Malaysia memainkan peranan penting dalam menggalakkan pelaburan asing? Sertakan contoh yang sesuai. [2 m]
3.  Sebutkan empat  cara yang boleh digunakan oleh syarikat multinasional untuk menceburi dalam perniagaan antarabangsa. [2 m]
4.  Terangkan perbezaan di antara pelaburan langsung dan pelaburan portfolio. [4m]
5.  Apakah maksud perikatan strategik? Berikan empat kebaikannya kepada syarikat-syarikat yang melibatkan din i dalam perikatan strategik. [3 m]
6.  Jelaskan konsep nasionalisasi secara ringkas. [2 m]
7.  Berikan empat tujuan Selatan-selatan dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara membangun. [2 m]
8.  Huraikan lokalisasi produk, lokalisasi pengeluaran dan lokalisasi operasi. [3 m]
9.  Terangkan perbezaan konsep di antara globalisasi dan syarikat multinasional. [2 m]
10. Lukiskan struktur mengikut wilayah dan struktur matriks. [6 m]

6 comments:

 1. Selamat datang ke KREDIT KEWANGAN SOLUTION HOUSE, Kami menawarkan Pinjaman sah dengan atau tanpa cagaran pada kadar faedah yang rendah sebanyak 2% dengan jaminan maksimum dan jaminan. kami menawarkan pinjaman kepada orang-orang di kredit buruk, pinjaman pembaikan rumah, peribadi dan pinjaman perniagaan, pelajar mencari bantuan kewangan dan kepada syarikat-syarikat dan lain-lain Mana-mana satu yang berminat perlu menghubungi kami melalui email: financialcredit_solutions@ymail.com dengan maklumat berikut, sila lengkap dan sidang kemuncak maklumat di bawah;
  ************************************************** *****
  Peminjam s Maklumat ..........
  (1) Jumlah Pinjaman Diperlukan: ..........
  (2) Jumlah Pinjaman Diperlukan Dalam Perkataan: ...........
  (3) Nama penuh: .............
  (4) Negara: .............
  (5) Sah your Nombor Telefon Atau Tel Telefon: ........
  (6) Tujuan Pinjaman: ...........
  (7) Level Pendapatan Bulanan:
  (8) Alamat: ...............
  (9) Pekerjaan: ............
  (10) Jantina: Lelaki Atau Perempuan: ..............
  (11) Kewarganegaraan: ...............
  (12) Pinjaman Duration: ..............
  (13) Bandar: .............
  (14) Umur: ...................
  HARI TARIKH: ...................

  ********************************
  Encik Rashid Omar (CEO)
  KREDIT KEWANGAN SOLUTION RUMAH
  EMAIL: financialcredit_solutions@ymail.com

  ReplyDelete
 2. Adakah anda memerlukan pinjaman segera ?
  * Pemindahan Sangat cepat dan segera ke akaun bank anda
  * Pembayaran bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang dalam anda
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah 2 %
  * Pembayaran jangka panjang ( 1-30 tahun) Tempoh
  * Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai ? Selepas memfailkan permohonan kredit,
  Anda boleh menjangkakan bahawa tindak balas awal yang kurang daripada 24 jam dan
  pembiayaan dalam tempoh 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kita perlukan
  daripada anda.

  Hubungi sah dan berlesen rasmi syarikat pinjaman
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain .
  Untuk maklumat lanjut dan borang permohonan pinjaman melalui Hubungi sekarang

  e-mel : maryrobert422@gmail.com

  ReplyDelete
 3. TAWARAN PINJAMAN UNTUK SEMUA (MEMOHON SEKARANG)

  Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan? adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapan: Di sini, Christiana Anderson Firma Pinjaman adalah jawapannya. Kami menawarkan;

  a) pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
  b) Perniagaan Mula-up dan pendidikan.
  c) penyatuan hutang.
  d) Pinjaman Wang Hard.

  Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga jangka masa yang anda mampu untuk menyelesaikan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 2%. Ini memberikan peluang sebenar untuk mendapatkan wang yang anda perlukan anda. Calon yang berminat perlu menghubungi kami melalui: angeladavidsloan@gmail.com

  ReplyDelete
 4. Adakah anda berfikir untuk mendapatkan bantuan kewangan, Adakah anda serius memerlukan pinjaman segera, Adakah anda berfikir untuk memulakan perniagaan anda sendiri, anda berada dalam hutang, ini adalah peluang anda untuk mencapai keinginan anda kerana kami menyediakan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, dan korporat pinjaman, dan semua jenis pinjaman pada kadar faedah sebanyak 2%, kami menjamin semua pelanggan berharga kami bahawa mereka akan mendapat semua pinjaman masing-masing dan menjadi tahun baru dengan senyuman di wajah mereka.
  Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami sekarang melalui e-mel {} gloryloanfirm@gmail.com

  Maklumat peminjam:

  Nama Penuh: _______________
  Negara: __________________
  Seks: ______________________
  Umur: ______________________
  Jumlah Pinjaman Diperlukan: _______
  Tempoh pinjaman: ____________
  Tujuan pinjaman: _____________
  Nombor Telefon Bimbit: ________

  Puan Glory

  ReplyDelete
 5. Hello, saya Encik, Mark pemberi pinjaman pinjaman peribadi
  dan disahkan yang memberikan peluang seumur hidup untuk mencari
  pinjaman. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang
  atau anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan perniagaan anda?
  Anda telah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Adakah
  anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? kerana kita
  berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda sesuatu
  masa lalu. Kami memberi pinjaman wang kepada individu
  memerlukan bantuan kewangan, wang untuk membayar bil, hutang, atau
  untuk melabur di rumah pada 2%. Saya ingin menggunakan media ini
  untuk memberitahu anda bahawa kami menyediakan bantuan perniagaan
  dipercayai dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman kepada
  anda di mana-mana bahagian dunia dan dalam mana-mana mata wang
  Walaupun sehingga $ 7000000 USD ..
  Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel di: markander121@gmail.com

    
  Yang ikhlas,
  Mark Pelaburan Pinjaman

  ReplyDelete
 6. Hello Dear, Permohonan Pinjaman Adakah anda berminat untuk mendapatkan pinjaman @ 2%? Jika ya,? email kami sekarang untuk maklumat lanjut mengenai pinjaman yang anda perlukan sebagai pinjaman. Sekarang sila hubungi kami di: gloryloanfirm@gmail.com bersama-sama dengan maklumat di bawah. Tawaran kami sebanyak $ 3,000.00 kepada $ 20,000.000.00 juga memohon maklumat lanjut {Lengkapkan borang di bawah pinjaman} Nama anda: =========== NEGARA: =========== NEGERI =========== ALAMAT: =========== GENRE: =========== Jumlah yang diperlukan: ========== = TEMPOH: =========== NOMBOR TELEFON: =========== ============= nama Puan Glory Hubungi kami di e Ini -mel: gloryloanfirm@mail.com Salam
  Akaun yang lebih baik bagi syarikat-syarikat yang sah.
  Balas

  ReplyDelete